Ličartovce
oficiálne strány obce

VZN - Všeobecne záväzné nariadenia

Názov dokumentuNahrané
 VZN 001/12/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Ličartovce28.12.2020
 VZN 002/12/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ličartovce28.12.2020
 VZN 003/12/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce28.12.2020
 VZN 004/12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce28.12.2020
 Dodatok č. 1 k VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce21.05.2020
 Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu obce03.04.2020
 VZN 21/2019 Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ličartovce12.12.2019
 VZN 20- 2019 Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymmi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce12.12.2019
 VZN 19/2019 Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ličartovce05.11.2019
 VZN 18/2019 Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočn úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spoených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce a ktorým sa ruš05.11.2019
 VZN 17-2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Ličartovce03.05.2019
 VZN 15/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Ličartovce25.04.2019
 VZN 14/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach18.04.2019
 VZN 13/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ličartovce10.03.2019
 VZN 12/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci01.03.2019
 VZN 07/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda20.02.2019
 VZN 06/2019 Všeobecne záväznom nariadení o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ličartovce16.02.2019
 VZN 05/2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Ličartovce14.02.2019
 VZN 03/2019 a VZN 04-2019 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o podmienkach umiestňovania volebných plagátov a všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce21.01.2019
 VZN 02/2019 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ličartovce20.01.2019
 VZN 1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Ličartovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ličartovce14.04.2016
 VZN 2/2014 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady14.07.2014
 VZN 1/2014 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti12.02.2014
 VZN 2/2013 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady14.03.2013
 VZN 1/2013 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti10.01.2013
 VZN 2/2012 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady20.04.2012
 VZN 1/2012 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o dani z nehnutelnosti10.01.2012
 VZN 4/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o kontrole uzemnej samospravy obce Licartovce10.03.2011
 VZN 3/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o poskytovani dotacii z rozpoctu obce10.02.2011
 VZN 2/2011 Vseobecne zavazne nariadenie obce Licartovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady30.01.2011
strana 1 z 2      

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00